Archiwum
nie pon wto śro czw pią sob
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Kategorie
Chmura tagów
Wygraj 20% rabatu na zakupy online #MINTGREYSHOPPING komentarze: 0

 

Jeśli robisz u nas zakupy i jeśli jesteś użytkownikiem Instagrama, to w łatwy sposób możesz otrzymać 20% rabatu na kolejne zakupy w naszym sklepie internetowym. Wystarczy, że zamieścisz na Instagramie zdjęcie nabytych w Mint Grey produktów, otagujesz je odpowiednio i zaczniesz obserwować @mintgrey.pl.
Zdjęcia, które najbardziej nam się spodobają, regularnie będziemy zamieszczać na naszym profilu, a autorzy opublikowanych zdjęć otrzymają od nas kod rabatowy na zakupy Mint Grey Online.

 

REGULAMIN KONKURSU #MINTGREYSHOPPING


 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą #MINTGREYSHOPPING (dalej: „Konkurs”) jest firma MINT GREY, z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 8/18, NIP 8522416057, REGON 320631112 zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem aplikacji mobilnej Instagram. Konkurs nie jest sponsorowany, promowany oraz przeprowadzany przez aplikację Instagram.
 3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie Regulamin, a wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.

 

§2 Przedmiot i czas Konkursu

 1. Konkurs polega na zamieszczeniu na swoim koncie w aplikacji Instagram zdjęcia przedstawiającego zakupione w Mint Grey produkty oraz oznaczeniu tego zdjęcia tagami #mintgreyshopping #mintgrey @mintgrey.pl .
 2. Wybrane spośród zamieszczonych zdjęć Mint Grey będzie publikował (repost) na swoim profilu na Instagramie z oznaczeniem użytkownika-zwycięzcy.
 3. Użytkownik Instagrama, którego zdjęcie zostanie opublikowane na profilu Organizatora, otrzyma kod rabatowy -20% na jednorazowe zakupy w sklepie internetowym Mint Grey.
 4. Konkurs rozpoczyna się dnia 23 listopada 2015 roku z chwilą ogłoszenia go na profilu Organizatora w aplikacji mobilnej Instagram i kończy się w dniu 31 grudnia 2015 roku o godz. 23:59:59, przy czym ogłoszenia wyników i doręczenia nagród następować będą w trakcie trwania konkursu. Ogłoszenie wyników następuje na zasadach wskazanych w § 4 ust. 2,3 i § 6 ust.1 Regulaminu.
 5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do skrócenia bądź wydłużenia czasu trwania konkursu o czym poinformuje uczestników na swoich kanałach social media oraz w aktualizacji w poście konkursowym na stronie mintgrey.pl

 

§ 3 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i które skutecznie przystąpiły do Konkursu w sposób opisany w ust. 4 niniejszego paragrafu (dalej „Uczestnicy”).
 3. Osoba, o której mowa w ust. 2 przystępuje do Konkursu poprzez łączne wykonanie następujących czynności:
  1. zamieszczenie na swoim koncie w aplikacji Instagram zdjęcia przedstawiającego zakupione w Mint Grey produkty;
  2. oznaczenie zdjęcia tagami: #mintgreyshopping #mintgrey @mintgrey.pl;
  3. obserwowanie profilu @mintgrey.pl na Instagramie;
  4. zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu.
 4. Prawidłowe wykonanie czynności określonych w ust. 4 skutkuje zgłoszeniem do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”).

 

§ 4 Przebieg Konkursu

 1. Spośród wszystkich osób, które wykonają czynności opisane w §3, ustęp 4 regularnie wyłaniany będzie przez Organizatora zwycięzca konkursu. Kryterium wyboru będą stanowić walory estetyczne zdjęcia konkursowego.
 2. Ogłoszenie wyniku nastąpi przez publikację wybranego zdjęcia na profilu Organizatora w aplikacji Instagram.
 3. Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników przez Organizatora na Instagramie, o którym mowa w ust. 3, przesłać wiadomość prywatną do Organizatora za pomocą w/w aplikacji. W wiadomości zwrotnej zwycięzca otrzyma kod rabatowy, którego wpisanie podczas finalizacji zakupów w sklepie internetowym www.mintgrey.pl skutkować będzie obniżeniem wartości zamówienia o 20%.

 

§ 5 Nagrody

 1. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Mint Grey.
 2. Zwycięzca otrzymuje nagrodę w postaci jednorazowego kodu rabatowego o wartości -20%, którego termin ważności wynosi 3 miesiące od dnia otrzymania kuponu.
 3. Kupon rabatowy może zostać wykorzystany jedynie na zakupy w sklepie internetowym www.mintgrey.pl i obejmuje cały asortyment z wyjątkiem produktów produkowanych na zamówienie indywidualne, w szczególności mebli pod zamówienie indywidualne.
 4. Jeśli z przyczyn ograniczeń systemowych, rabat zostanie naliczony dla produktów wykluczonych z promocji (zamówienia indywidualne), Organizator zastrzega sobie prawo do ręcznego poprawienia zamówienia i anulowania rabatu dla wspomnianych powyżej pozycji zamówienia.
  Zwycięzca zostanie niezwłocznie poinformowany o korekcie zamówienia i otrzyma zaktualizowaną jego wersję.
 5. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent pieniężny. Nie może on też przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.
 6. Nagrody doręcza na własny koszt i odpowiedzialność Organizator po zakończeniu Konkursu.

 

§ 6 Ogłaszanie wyników

 1. Ogłoszenie Zwycięzcy(ów) nastąpi na profilu Organizatora w aplikacji Instagram.
 2. Organizator wybierze zwycięzcę na podstawie oceny zdjęć oznaczonych tagami: #mintgreyshopping #mintgrey @mintgrey.pl .  Zwycięskie zdjęcie opublikuje na własnym profilu Instagram i oznaczy je nazwą użytkownika-zwycięzcy.

 

§ 7 Polityka Prywatności

 1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do odebrania nagrody, a dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm., dalej: „ustawa o ochronie danych osobowych”) w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydaniem Nagród.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Mint Grey, z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 8/18, NIP 8522416057, REGON 320631112
 3. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

 

§ 8 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników do 15 dni po ogłoszeniu przez Organizatora Zwycięzcy konkursu wyłącznie w formie pisemnej, na adres Mint Grey, 00-367 Warszawa, ul. Kopernika 8/18, "Konkurs #MINTGREYSHOPPING".
 2. Reklamacje wpływające po terminie określonym powyżej w ust.1 nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), zwięzłe wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej załatwienia.
 4. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany w Zgłoszeniu adres e-mail lub listem poleconym.

 

§ 9 Zmiany regulaminu

 1. Postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Organizatora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na www.mintgrey.pl.
 2. Zmiany Regulaminu nie mogą następować na niekorzyść dotychczasowych Uczestników Konkursu.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niemożliwości kontaktu z Uczestnikiem z powodu podania przez niego nieprawdziwych lub błędnych danych, w przypadku niemożliwości doręczenia Nagród na skutek błędnego lub nieprawdziwego adresu do korespondencji podanego do ich wysyłki lub innych żądanych danych.
 2. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w biurze Organizatora (tj. pod adresem wskazanym w § 8 ust. 1 Regulaminu), zostaje również udostępniony na Stronie www.mintgrey.pl.
 3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres info@mintgrey.pl z informacją o takiej rezygnacji.
 4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: info@mintgrey.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 5 dni roboczych.

 

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl